Mule (Emacs)[Japanese] [English]
[コンピュータ]
nagae@tk.airnet.ne.jp